Osakeyhtiön perustaminen

Palvelun kautta osakeyhtiön perustaminen käy helposti

Sinun ei tarvitse täytellä osakeyhtiön perustamislomakkeita, vaan palvelu kysyy sinulta kysymyksiä ja luo valmiit lomakkeet automaattisesti antamiesi vastausten perusteella.

Saat valmiit ja automaattisesti oikein täytetyt osakeyhtiön perustamispaperit valitsemastasi pankista samalla käynnillä, kun käyt avaamassa yrityksellesi tilin. Siinä samassa hoidat pakolliset rekisteriviranomaisen vaatimat käsittelymaksut.

Toimita pankista saamasi Y-lomake, perustamiskokouksen pöytäkirja, yhtiöjärjestys sekä kuitti maksetusta rekisteröintimaksusta ja osakepääomasta Patentti- ja Rekisterihallitukseen, sillä he rekisteröivät perustettavan osakeyhtiön ja myöntävät Y-tunnuksen. Paperit voit toimittaa veroviraston tai Patentti- ja Rekisterihallituksen toimiston kautta tai lähettää ne postitse osoitteeseen PRH-Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki.

Toimiva osakeyhtiö tarvitsee paitsi oikein laaditut perustamispaperit, myös pankkitilin ja vähintään pakolliset vakuutukset. Näiden lisäksi on viisasta ottaa vapaaehtoisia vakuutuksia ja muita yritystoimintaa edistäviä ja turvaavia palveluja vaikka pakko ei olekaan. Tässä palvelussa saat kaikki haluamasi palvelut yhdellä istumalla ja samassa ajassa osakeyhtiön perustamisrutiinien ohessa. Palvelu toimittaa tietosi valitsemaasi pankkiin, vakuutusyhtiöön ja muihin hyödyllisiksi katsomiisi palveluihin napin painalluksella. Säästät todella paljon aikaa ja vaivaa sekä samalla varmistat turvallisen ja tehokkaan startin yritystoiminnallesi.

Mikäli sinulla ilmenee jotain teknisiä ongelmia tietojen täyttämisessä tai järjestelmän käytön kanssa, voit ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen info@perustayritys.fi tai vaihtoehtoisesti soittamalla numeroon 044 714 8344.

Perustayritys.fi -palvelussa sinun ei tarvitse täytellä osakeyhtiön perustamislomakkeita, vaan palvelu kysyy sinulta kysymyksiä ja luo valmiit lomakkeet automaattisesti antamiesi vastausten perusteella. Saat valmiit ja automaattisesti oikein täytetyt osakeyhtiön perustamispaperit valitsemastasi pankista samalla käynnillä, kun käyt avaamassa yrityksellesi tilin. Siinä samassa hoidat pakolliset rekisteriviranomaisen vaatimat käsittelymaksut. Toimita pankista saamasi Y-lomake, perustamiskokouksen pöytäkirja, yhtiöjärjestys sekä kuitti maksetusta rekisteröintimaksusta ja osakepääomasta Patentti- ja Rekisterihallitukseen, sillä he rekisteröivätperustettavan osakeyhtiön ja myöntävät Y-tunnuksen.

Yleistä osakeyhtiöstä

Osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi henkilö tai yhteisö. Perustamisvaiheessa yhtiön perustajat merkitsevät kaikki yhtiön osakkeet. Osakeyhtiölaki ei määrää osakkeenomistajien asuin- eikä kotipaikasta eli osakeyhtiön perustajaosakkeenomistajat voivat olla myös ETA-alueen ulkopuolelta.

Osakkeenomistajat vastaavat yhtiön sitoumuksista vain sillä pääomalla, jonka he ovat sijoittaneet yhtiöön, elleivät he ole menneet takaamaan lainoja osakeyhtiön puolesta.

Osakeyhtiön asioista päättävät osakkeenomistajat. Henkilö, jolla on enemmän osakkeita, nauttii myös enemmän päätösvaltaa (ja äänivaltaa). Osakeyhtiöllä on oltava hallitus, jonka osakkeenomistajat valitsevat. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja edustaa yhtiötä.

Hallitus voi valita yhtiölle toimitusjohtajan, joka hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Toimitusjohtajan valinta on kuitenkin vapaaehtoista. Toimitusjohtaja voidaan valita jo osakeyhtiön perustamisvaiheessa perustamissopimuksessa tai myöhemmin pidettävässä hallituksen kokouksessa.

Jos osakeyhtiön hallituksessa on vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä, täytyy valita myösvähintään yksi hallituksen varajäsen. Vähintään yhdellä hallituksen varsinaisista jäsenistä ja yhdellä varajäsenistä (erikseen laskettuina) täytyy olla vakituinen asuinpaikka ETA-alueella. Jos näin ei ole, kaikille ETA-alueen ulkopuolelta oleville varsinaisille jäsenille tai varajäsenille on haettava lupa Patentti- ja Rekisterihallitukselta.

Yrityksen perustamistoimet

Osakeyhtiön perustamiseksi tehdään perustamissopimus, johon liitetään yhtiöjärjestys. Yhtiöjärjestys sisältää minimimuodossaan kolme kohtaa: toiminimen, kotipaikan ja toimialan. Toimialaksi voidaan merkitä yleistoimiala, joka tarkoittaa kaikkea laillista liiketoimintaa (eli ei ole pakko merkitä jotakin erityistä toimialaa).

Osakeyhtiön perustamissopimuksessa on aina mainittava sopimuksen päivämäärä, kaikki osakkeenomistajat ja kunkin merkitsemät osakkeet, osakkeesta yhtiölle maksettava määrä, osakkeen maksuaika ja yhtiön hallituksen jäsenet. Tilikaudesta on määrättävä joko perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä.

Perustamissopimuksessa on lisäksi tarvittaessa mainittava yhtiön toimitusjohtaja, hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Perustamissopimuksessa voi nimetä hallituksen puheenjohtajan.

Osakeyhtiö pitää rekisteröidä kaupparekisteriin ennen kuin se saa lainvoiman. Ilmoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta, muussa tapauksessa perustaminen raukeaa. Perustamisilmoitukseen liitetään myös alkuperäinen perustamissopimus ja jäljennös yhtiöjärjestyksestä, jos se ei ole osa perustamissopimusta.

Ennen osakeyhtiön rekisteröimistä täytyy osakepääoma maksaa uuden yrityksen pankkitilille. Jos osakkeiden maksamiseen käytetään apporttia (muuta omaisuutta kuin rahaa), on perustamissopimuksessa oltava ehto, jonka mukaan osakkeenmerkitsijällä on oikeus tai velvollisuus maksaa merkintähinta apporttiomaisuudella. Perustamissopimuksessa on oltava lisäksi selvitys apporttiomaisuudesta. Kaupparekisteriin on oheistettava liitteeksi tilintarkastajan antama lausunto apporttiomaisuuden selvityksestä ja siitä, oliko omaisuudella vähintään maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle. Lausunnon voi antaa joko KHT- tai HT-tilintarkastaja taikka tilintarkastusyhteisö.

Jos yrityksen perustajia on enemmän kuin yksi, kannattaa tehdä kirjallinen osakassopimus. Osakassopimus on osakeyhtiön osakkaiden välinen sopimus oikeudellinen sopimus, jossa säännellään osakkeenomistajien keskinäisistä suhteista, oikeuksista ja velvollisuuksista yhtiössä.

Osakassopimuksessa voidaan määrätä esimerkiksi työnjaosta yhtiössä, osakaspiirin rajoittamisesta tai yhtiön toimintojen järjestämisestä. Samoin voidaan sopia osakkeiden lunastamisesta sellaisissa tapauksissa, joissa joku osakas luovuttaa niitä ulkopuoliselle, ellei lunastuslauseketta ole sisällytetty yhtiöjärjestykseen. Muita osakassopimuksella sovittavia asioita voivat olla muun muassa voitonjako, kilpailukielto sekä se, mitä tapahtuu osakkeille osakkaan kuollessa.

Myös yhtiö voi olla osakassopimuksen osapuolena, jolloin sopimuksessa voidaan sopia yhtiön ja osakkaiden keskinäisistä suhteista. Tällöin yhtiön tulee myös päättää asianmukaisissa elimissään osakassopimuksen kohteena olevista asioista.

Osakassopimus on syytä laatia huolella ja harkiten. Sopimuksen muuttaminen voi toiminnan käynnistyttyä olla varsin hankalaa, jos erimielisyyksiä ilmenee, sillä muuttamiseen tarvitaan kaikkien sopimusosapuolten yhteinen päätös.

Kenelle osakeyhtiö sopii?

Osakeyhtiö soveltuu kaikenlaiseen liiketoimintaan.