Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Perustayritys fi Oy
Kauppiaskatu 9 b A, 20100 Turku
Puhelin 010 2864 000
Telefaksi 010 2864 001
www.perustayritys.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Juha-Petteri Rantanen, 010 2864 002, Kauppiaskatu 9 b A, 20100 Turku

Sähköpostiosoite: info@perustayritys.fi

3. Rekisterin nimi

Perusta yritys -palvelun asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Perustamispalveluun liittyvien tiedotteiden, asiakaslehden, esitteiden, suoramainonnan, laskutuksen ja muiden asiakassuhteen hoitamiseen ja hallinnointiin liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen.
Perustayritys -verkkopalvelun asiakkaiden perustamisilmoitusten ja yritystoimintaan liittyvien palveluiden tilausten käsittely ja arkistointi. Tietoja käytetään myös verkkopalvelun toiminnan kehittämisessä ja tilastollisissa tarkoituksissa.
Rekisteröidyllä henkilöllä on halutessaan oikeus kieltää itseensä kohdistettu suoramarkkinointi.

5. Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat henkilötietolain mukaiset perusteet:

rekisteröidyn yksiselitteisesti antama suostumus;
rekisteröidyn toimeksianto tai sellaisen sopimuksen täytäntöönpaneminen, jossa rekisteröity on osallisena, taikka sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen rekisteröidyn pyynnöstä;
rekisteröidyn asiakassuhteeseen perustuva asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan; ja
rekisteröidyn yksiselitteisesti antama suostumus henkilötunnuksen käsittelyä varten.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset perusteet:

rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;
käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi;
käsittely koskee henkilötietoja, mukaan lukien erityiseen henkilötietoryhmään kuuluvia tietoja, jotka rekisteröity on nimenomaisesti saattanut julkisiksi.
Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

6. Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavat tiedot kaikista palvelun käyttäjistä (rekisteröidyistä):

Rekisteröidyn etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja telefaksinumero sekä henkilötunnus;
Rekisteröidyn käyttäjätunnus, salasana sekä tietojärjestelmän lokitiedot, jotka syntyvät palvelun käytön yhteydessä;
Rekisteröidylle kohdistettujen kampanja- ja tiedotetietojen historia;
Mahdolliset rekisteröidyn antamat suoramarkkinointisuostumukset ja -kiellot.
Edellä kuvattujen henkilötietojen antaminen rekisterinpitäjälle on rekisterinpitäjän palvelun toteuttamisen edellytys, ja jos rekisterinpitäjä ei saa kyseisiä henkilötietoja, rekisterinpitäjä ei voi toteuttaa palvelua rekisteröidylle ja suorittaa sen mukaisia velvollisuuksiaan.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn perustiedot, yhteystiedot ja henkilötunnus saadaan rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.
Rekisterinpitäjä antaa kullekin rekisteröidylle häneen yhdistettävissä olevan käyttäjätunnuksen ja salasanan palveluun, ja jotka tallentuvat palveluun. Palvelun yhteydessä rekisteröidyn suorittamasta palvelun käytöstä tallentuu tietojärjestelmään teknisiä lokitietoja.
Rekisteröidylle kohdistettujen kampanja- ja tiedotetietojen historia sekä suoramarkkinointisuostumukset ja -kiellot tallentuvat palveluun rekisteröidyn henkilön käyttäessä palvelua ja ilmoittaessaan suostumuksista ja kielloista.
Lisäksi palvelun kautta kyseinen rekisteröity henkilö voi välittää valintansa mukaisesti tietoja ja aineistoja eteenpäin valitsemilleen vastaanottajatahoille eli muille rekisterinpitäjille (ks. jäljempänä kohta 9). Rekisteröity henkilö on rekisteröitynyt www.perustayritys.fi-verkkopalvelun asiakkaaksi. Osana palvelun käyttöehtoja asiakas on sitoutunut huolehtimaan siitä, että sillä on oikeus siirtää ja luovuttaa henkilötietoja www.perustayritys.fi-verkkopalvelun kautta.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja säilytetään seuraavien säilytysaikojen mukaisesti:

Rekisteröidyn henkilön perustiedot ja yhteystiedot: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, rekisteröidylle henkilölle lähetettyjen kampanja- ja tiedotetietojen historia sekä rekisteröidyn antama suostumus tai kielto vastaanottaa suoramarkkinointia säilytetään kirjanpitolainsäädännön edellyttämän ajan (enintään 10 vuotta) ja sen lisäksi sen ajan, joka on tarpeen rekisterinpitäjän tilastollisia tarkoituksia ja rekisterinpitäjän toiminnan kehittämisen tarkoituksia varten sekä tietojen säilyttämiseksi asiakkaan kontaktoimista varten. Tietoja säilytetään edellä mainittu aika, ellei tietojen säilyttäminen pidempään ole kyseisessä tapauksessa perusteltua rekisteröidyn henkilön etujen turvaamiseksi].;
Rekisteröidyn henkilön käyttäjätunnus, salasana ja palvelun käyttöön liittyvät lokitiedot sekä muut palvelun toteuttamiseksi kerättävät ja käsiteltävät tekniset tiedot [poistetaan palvelusta välittömästi sen jälkeen, kun niiden säilyttäminen ei ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi perusteltua].
Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan viiden vuoden välein; ja joka tapauksessa rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä viisi vuotta sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun.

9. Henkilötietojen vastaanottajat (vastaanottajaryhmät) ja säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteröidyn nimi, henkilötunnus, osoite, puhelin- ja telefaksinumero ja sähköpostiosoite luovutetaan rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella rekisterinpitäjän tarjoaman palvelun toteuttamisen tarkoituksessa seuraaville vastaanottajille:

Rekisteriviranomaisille;
Rekisteröidyn palvelussa valitsemille muille viranomaisille;
Sellaisille palveluntuottajille, joiden palvelun rekisteröity on palvelussa aktivoinut, tai joille rekisteröity on lähettänyt palvelupyynnön www.perustayritys.fi – verkkopalvelun kautta. Tällaisia palvelussa toimivia palveluntarjoajia voivat olla rahoitusyhtiöt, pankit, vakuutusyhtiöt, tilitoimistot, yrittäjäyhdistykset ja -järjestöt, puhelinoperaattorit, ohjelmistotalot, atk-palvelut, rekrytointiyritykset, sähköisiä yrityspalveluja tarjoavat yritykset, yritysvälitysyritykset, lakipalvelut, tilintarkastuspalvelut ja yritysten konsultointipalvelut.
Sen jälkeen, kun edellä kuvatut tiedot on luovutettu vastaanottajan eli toisen rekisterinpitäjän haltuun, kyseinen toinen rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja ja saattaa esimerkiksi luovuttaa tietoja edelleen kolmansille osapuolille.

Palvelun tarkoituksena on välittää rekisteröidyn toimeksiannosta seuraavia rekisteröidyn valitsemia ja rekisteröidyn hallinnoimia tietoja palvelun kautta edelleen eteenpäin palveluntarjoajille ja muille kolmansille osapuolille: Yrityksen perustamista varten tarvittavat tiedot; rekisteröidyn tiedot sekä rekisteröidyn luovuttamat muita yrityksen asianosaisia koskevat tiedot: nimi, henkilötunnus, osoite, puhelin- ja telefaksinumero, sähköpostiosoite sekä muut yhteystiedot. Lisäksi rekisteröity voi välittää valintansa mukaan palvelun kautta muita tietoja ja esimerkiksi tietoja yrityksen perustajan ja osakkaan oletusta työtulosta.

Näiden palvelun kautta edelleen välitettyjen tietojen osalta rekisterinpitäjä Perustayritys fi Oy toimii toimeksiannosta henkilötietojen käsittelijänä rekisteröidyn henkilön eli asiakkaan puolesta ja lukuun.

Rekisterinpitäjä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita eli henkilötietojen käsittelijöitä.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: kansioituna lukollisessa kaapissa, joka sijaitsee lukituissa tiloissa.
ATK:lle talletetut tiedot: SQL tietokanta. Rekisterin ylläpitäjillä on pääsy koko rekisteriin. Pääsy tietokantaan on suojattu tunnuksen ja salasanan avulla. Tietoihin on pääsy vain ennalta määritellyillä henkilöillä. Asiakkaan yhteystietojen päivitykseen on oikeus koko rekisterinpitäjän henkilökunnalla ja Perusta Yritys -palvelun käyttäjän valtuuttamalla asiantuntijalla, jolla on käyttöoikeus verkkopalveluun. Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät ainoastaan ne, joiden työtehtäviin se kuuluu. Lisäksi tietokantojen ja järjestelmien käyttötapahtumat rekisteröityvät rekisterinpitäjän IT-järjestelmän lokitietoihin.
12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjältä pääsyn häntä itseään koskeviin henkilötietoihin, pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista sekä käsittelyn rajoittamista. Lisäksi rekisteröity voi vastustaa käsittelyä sekä pyytää tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen. Rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn pyynnön ja vastaa siihen tietosuojalainsäädännön edellyttämässä määräajassa.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, jos henkilötietojen käsittely on perustunut suostumukseen. Peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuutteen.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyn pyynnöt osoitetaan kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.