TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Perustayritys fi Oy
Kauppiaskatu 9 b A, 20100 Turku
Puhelin 010 2864 000
Telefaksi 010 2864 001
www.perustayritys.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Juha-Petteri Rantanen, 010 2864 002, Kauppiaskatu 9 b A, 20100 Turku

Sähköpostiosoite: info@perustayritys.fi

3. Rekisterin nimi

Perusta yritys -palvelun asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteröidyllä henkilöllä on halutessaan oikeus kieltää itseensä kohdistettu suoramarkkinointi.

5. Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat henkilötietolain mukaiset perusteet:

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset perusteet:

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

6. Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavat tiedot kaikista palvelun käyttäjistä (rekisteröidyistä):

Edellä kuvattujen henkilötietojen antaminen rekisterinpitäjälle on rekisterinpitäjän palvelun toteuttamisen edellytys, ja jos rekisterinpitäjä ei saa kyseisiä henkilötietoja, rekisterinpitäjä ei voi toteuttaa palvelua rekisteröidylle ja suorittaa sen mukaisia velvollisuuksiaan.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Lisäksi palvelun kautta kyseinen rekisteröity henkilö voi välittää valintansa mukaisesti tietoja ja aineistoja eteenpäin valitsemilleen vastaanottajatahoille eli muille rekisterinpitäjille (ks. jäljempänä kohta 9). Rekisteröity henkilö on rekisteröitynyt www.perustayritys.fi-verkkopalvelun asiakkaaksi. Osana palvelun käyttöehtoja asiakas on sitoutunut huolehtimaan siitä, että sillä on oikeus siirtää ja luovuttaa henkilötietoja www.perustayritys.fi-verkkopalvelun kautta.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja säilytetään seuraavien säilytysaikojen mukaisesti:

Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan viiden vuoden välein; ja joka tapauksessa rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä viisi vuotta sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun.

9. Henkilötietojen vastaanottajat (vastaanottajaryhmät) ja säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteröidyn nimi, henkilötunnus, osoite, puhelin- ja telefaksinumero ja sähköpostiosoite luovutetaan rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella rekisterinpitäjän tarjoaman palvelun toteuttamisen tarkoituksessa seuraaville vastaanottajille:

Sen jälkeen, kun edellä kuvatut tiedot on luovutettu vastaanottajan eli toisen rekisterinpitäjän haltuun, kyseinen toinen rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja ja saattaa esimerkiksi luovuttaa tietoja edelleen kolmansille osapuolille.

Palvelun tarkoituksena on välittää rekisteröidyn toimeksiannosta seuraavia rekisteröidyn valitsemia ja rekisteröidyn hallinnoimia tietoja palvelun kautta edelleen eteenpäin palveluntarjoajille ja muille kolmansille osapuolille: Yrityksen perustamista varten tarvittavat tiedot; rekisteröidyn tiedot sekä rekisteröidyn luovuttamat muita yrityksen asianosaisia koskevat tiedot: nimi, henkilötunnus, osoite, puhelin- ja telefaksinumero, sähköpostiosoite sekä muut yhteystiedot. Lisäksi rekisteröity voi välittää valintansa mukaan palvelun kautta muita tietoja ja esimerkiksi tietoja yrityksen perustajan ja osakkaan oletusta työtulosta.

Näiden palvelun kautta edelleen välitettyjen tietojen osalta rekisterinpitäjä Perustayritys fi Oy toimii toimeksiannosta henkilötietojen käsittelijänä rekisteröidyn henkilön eli asiakkaan puolesta ja lukuun.

Rekisterinpitäjä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita eli henkilötietojen käsittelijöitä.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjältä pääsyn häntä itseään koskeviin henkilötietoihin, pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista sekä käsittelyn rajoittamista. Lisäksi rekisteröity voi vastustaa käsittelyä sekä pyytää tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen. Rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn pyynnön ja vastaa siihen tietosuojalainsäädännön edellyttämässä määräajassa.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, jos henkilötietojen käsittely on perustunut suostumukseen. Peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuutteen.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyn pyynnöt osoitetaan kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.