Kundregisterbeskrivning

Personuppgiftslagen (523/99) 10 §
Uppdaterad: 29.3.2010

1. Registeransvarig: Perustayritys fi Oy, Köpmansgatan 9 b A, 20100 Åbo, Telefon 010 2864 000, Telefax 010 2864 001, www.perustayritys.fi

2. Registeransvarig och/eller kontaktperson: Juha-Petteri Rantanen, 010 2864 002, Köpmansgatan 9 b A, 20100 Åbo. E-postadress: info@perustayritys.fi.

3. Registrets namn: Perusta yritys -tjänstens kundregister.

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter (registrets användningsändamål): 1) Att i anslutning till etableringstjänsten utföra åtgärder i anslutning till de meddelanden, den kundtidning, de broschyrer, den direktreklam, fakturering och övriga åtgärder som ansluter sig till kundförhållandet.

2) Att upprätthålla Perusta yritys -webbtjänstens kundregister samt arkiveringen och handläggningen av kundernas etableringsanmälningar och beställningar av tjänster i anslutning till företagsverksamheten. Uppgifterna kan användas i anslutning till utvecklingen av webbtjänstens verksamhet och för statistiska ändamål.

5. Registrets uppgiftsinnehåll: 1) Företagsuppgifter, kontaktpersonens namn, adress, telefon- och telefaxnummer, e-postadress, övriga kontaktuppgifter. Övriga uppgifter som företaget eller personen lämnat och frågat. Uppgifter som personalen inhämtat i samband med tillhandahållandet eller upprätthållandet av tjänsten. Kampanj- och meddelandeuppgifternas historia.

2) Personuppgifter, namn, adress, e-postadress och andra upplysningar som personen lämnat. Kampanj- och meddelandeuppgifternas historia.

3) Webbtjänstens register: personens för- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer, uppgifter om utförda förfrågningar och besvaranden av förfrågningar via tjänsten.

6. Uppgiftskällor som i regel används: 1) Uppgifterna om företaget och personalen har lämnats av kunden själv eller dennes befullmäktigade företrädare.

2) Uppgifterna om kunden har lämnats av kunden själv eller dennes befullmäktigade företrädare.

3) Kunden är registrerad som kund i www.perustayritys.fi -webbtjänsten.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter och översändande av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: Ändamålet med tjänsten är att lämna kundens uppgifter vidare. De uppgifter som lämnats av kunden överlåts till registermyndigheterna och de övriga myndigheter som kunden valt samt de tjänsteproducenter, vilkas tjänst kunden har aktiverat eller till vilken kunden har sänt begäran om tjänst via webbtjänsten www.perustayritys.fi. Åt andra utlämnas uppgifterna inte.

8. Principerna för skydd av registret: a) Det manuella materialet: i mappar i ett låsförsett skåp, b) med ADB sparade uppgifter: – SQL -databas. Den registeransvarige har åtkomst till hela registret. Åtkomsten till databasen är skyddad med hjälp av användarnamn och lösenord. Bara på förhand utsedda personer har åtkomst till alla uppgifter. Rätt att uppdatera kundens kontaktuppgifter har hela Perustayritys fi Oy:s personal och av kunden befullmäktigad sakkunnig, som har rätt att använda webbtjänsten. De uppgifter registret innehåller hanteras endast av dem, till vilkas arbetsuppgifter det hör.

9. Registrerads förbudsrätt: Den registrerade har rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifter som gäller honom själv för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar liksom även för personmatriklar och släktforskning. Förbudet skall meddelas skriftligt och adresseras till den registeransvarige.

10. Registrerads rätt till insyn: Registrerad har rätt att kontrollera de uppgifter om honom själv som registrerats i registret och få kopior av dem. Kontroll är avgiftsfri en gång om året.

11. Rättelse av en uppgift: Den registeransvarige skall på eget initiativ eller på yrkande av den registrerade rätta, utplåna eller komplettera en personuppgift som ingår i registret och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad. För att utöva rätten till insyn och för att rätta uppgift skall registrerad ta kontakt med den registeransvarige.