Användningsvillkor

1. TILLÄMPNING AV ANVÄNDNINGSVILLKOREN

1.1 På webbtjänsten www.perustayritys.fi (nedan ”Tjänsten”) som producerats och upprätthålls av Perustayritys fi Oy tillämpas dessa användningsvillkor (nedan ?Användningsvillkor?). Användning av Tjänsten förutsätter registrering och godkännande av dessa Användningsvillkor.

1.2 Tjänsten är inte riktad till konsumenter. Tjänsten är avsedd för att i huvudsak tjäna som webbtjänst för företag, sammanslutningar eller andra motsvarande sakkunnigorganisationer som har FO-nummer. Syftet med Tjänsten är att utgående från de uppgifter som lämnats av företagets grundare eller dennes befullmäktigade företrädare producera de dokument som behövs vid grundandet av företaget, startandet av företagsverksamheten och senare i företagsverksamheten. Syftet med Tjänsten är att överlåta vidare uppgifter om företagsgrundaren och det företag som ska grundas i det tidigare nämnda syftet. De uppgifter som lämnats av kunden överlåts åt registermyndigheterna och de övriga myndigheter som valts av kunden samt åt de tjänsteproducenter, vilkas tjänst kunden har aktiverat eller åt vilka kunden har sänt begäran om tjänst via webbtjänsten www.perustayritys.fi.

1.3 Då användaren registrerar sig hos Tjänsten försäkrar han att han har bekantat sig med dessa Användningsvillkor och förbinder sig att i all användning av Tjänsten iaktta dessa Användningsvillkor. Tjänsteleverantören förmedlar endast de uppgifter som lämnats och är inte part i någon tjänst som aktiverats via Tjänsten eller i något avtal som uppstått såvida inte den som erbjuder tjänsten annat anger i fråga om den aktuella tjänsten.

1.4 Utöver det som sagts i dessa Användningsvillkor, förbinder sig Användaren att iaktta anvisningar som eventuellt särskilt getts av Tjänsteleverantören eller anvisningar av Tjänsteleverantören eller dess avtalspartner i anslutning till användningen av Tjänsten som framgår i samband med Tjänsten. De Användningsvillkor som är i kraft vid ifrågavarande tidpunkt kan läsas på Internet i samband med Tjänsten.

1.5 Upplysningarna vidareförmedlas inte utan godkännande av uppgiftslämnaren. Godkännandet sker genom att välja olika åtgärder inom Tjänsten. Det är möjligt att lagra uppgifterna som halvfärdiga arbeten för senare ifyllande. De uppgifter som lämnats valbart hindrar förmedling av uppgifterna till myndighet eller banker.

1.6. Det är avgiftsfritt att använda Tjänsten såvida inte annat följer av dessa Användningsvillkor. Användaren svarar själv för alla avgifter som i övrigt ansluter sig grundandet av företaget och de tjänster och produkter han beställt via Tjänsten. Sådana avgifter är bl.a. alla de avgifter som vid ifrågavarande tidpunkt krävs av registermyndigheten, licensavgifter, etableringskapitalet och övriga avgifter för det företag som ska grundas, försäkringspremier och bankavgifter.

2. ANVÄNDNINGSRÄTT OCH ANVÄNDARUPPGIFTER

2.1 Då Användaren registrerar sig hos Tjänsten får han rätt att använda Tjänsten i enlighet med dessa Användningsvillkor samt andra regler och anvisningar som gäller Tjänsten. Användning av Tjänsten förutsätter registrering. Tjänsteleverantören beviljar användarrätter på basis av ansökningar. Användaren ska då han registrerar sig lämna de registreringsuppgifter som krävs (nedan ?Användaruppgifter?), med hjälp av vilka Användaren kan identifieras och individualiseras samt välja en med lösenord skyddad användarspecifik kod (?Användarnamn?) för användningen av Tjänsten. Det är kriminellt att lämna felaktiga Användaruppgifter.

2.2 Användaren får till tjänsterna begränsad användningsrätt enligt detta avtal. Användaren har inte rätt att deponera, offentligt framlägga, förmedla, sända vidare eller använda Tjänsten eller innehåll som han mottagit via den eller del av dem förutom inom de gränser som är tillåtna enligt dessa Användningsvillkor och upphovsrättslagen.

2.3 Tjänsteleverantören har rätt att låta bli att bevilja användningsrätt, om alla Användaruppgifter inte har lämnats eller om uppgifterna har lämnats bristfälligt eller osakligt eller användaren inte i övrigt uppfyller förutsättningarna för beviljande av användningsrätt. Om Tjänsteleverantören inte beviljar användningsrätt, träder detta avtal inte i kraft till någon som helst del.

2.4 Hos Tjänsten kan som användare registrera sig bara myndig fysisk person eller juridisk person, dvs. exempelvis ett företag eller en sammanslutning. Användaren ska ha behörighet att besluta om och förbinda sig vid de åtgärder som vidtas i Tjänsten.

2.5 Tjänsteleverantören har rätt att använda användaruppgifterna för syften som tjänar upprätthållandet av Tjänsten, för att informera om Tjänsten, för att planera och utveckla Tjänsteleverantörens affärsverksamhet samt för statistiska och marknadsundersökningar. Tjänsteleverantören har dessutom rätt att använda användaruppgifterna för direktmarknadsföring om användaren har gett sitt bifall till detta. Användarna registreras i Tjänsteleverantörens kundregister. Registerbeskrivningarna över registret finns tillgängliga på Tjänstens Internet-sida.

2.6 Tjänsteleverantören har rätt att överlåta de uppgifter som matats in av Användaren åt de tjänsteproducenter som ingår i Tjänsten. Uppgifterna förmedlas på så sätt och i sådan form som användaren har matat in dem i webbtjänsten. De begäranden om beställningar, tilläggsuppgifter och tagande av kontakt som användaren lämnat förmedlas som sådana till producenterna av den valda tjänsten. Producenten av var och en tjänst besluter själv om eventuell kontakt till svaranden och villkoren för och innehållet i det avtal om tjänster som eventuellt uppstår och svarar för framläggandet av dessa villkor. För riktigheten i de uppgifter som förmedlats svarar den, som har matat in dem i Tjänsten.

2.7 Tjänsten kan förutom gratistjänster också innefatta avgiftsbelagda tilläggstjänster (nedan ?Avgiftsbelagd tilläggstjänst?). Det uppges skilt för sig för var och en tjänst huruvida den är avgiftsbelagd i samband med ifrågavarande Tjänst. Användningen av Avgiftsbelagda tilläggstjänster förutsätter att man betalar det pris angetts i samband med Tjänsten. För Avgiftsbelagd tjänst kan uppbäras anslutningsavgift samt en avgift som bestäms utgående från användningen av Tjänsten, vilken är bunden vid tiden eller bestäms på annat sätt. Tjänsteleverantören kan ändra Tjänstens pris och prissättningsgrunder samt ändra en avgiftsfri Tjänst till avgiftsbelagd eller tvärtom. De priser och prissättningsgrunder som är i kraft kan vid var och en tidpunkt ses på Tjänstens sidor.

3. ANVÄNDARENS SKYLDIGHETER OCH ANSVAR

3.1 Användarnamnet och lösenordet är användarspecifika, och de får inte överlåtas eller yppas åt tredje part. Användaren ansvarar för all användning av tjänsten som skett med hans Användarnamn. Om någon utomstående får reda på lösenordet eller Användarnamnet, ska användaren utan dröjsmål meddela Tjänsteleverantören om detta. Användaren befrias från användning som sker utan Användarens medverkan med hans lösenord och användarnamn, då meddelandet har mottagits.

3.2 Användaren svarar för alla direkta och indirekta kostnader som orsakas av användningen av Tjänsten.

3.3 Användaren förbinder sig att i all sin användning av Tjänsten att handla i enlighet med dessa Användningsvillkor, övriga regler och anvisningar som gäller användningen av Tjänsten samt lag och god sed. Användaren förbinder sig likaså att iaktta regler och anvisningar som uppställts annanstans i Tjänsten. I tjänsten får man inte mata in andra än riktiga och faktiska uppgifter. Användaren ska ha rätt att lämna uppgifterna. Användaren ansvarar för att han har fullmakt av alla de instanser, vilkas uppgifter han matar in i Tjänsten.

3.4 Tjänsten får inte utan laglig rätt användas för att erbjuda, utannonsera eller på annat sätt sprida material som är skyddat med upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan motsvarande rätt, eller på ett sätt, som är skadligt eller kränkande för Tjänsteleverantören, övriga användare av Tjänsten eller tredje parter. Om Användaren sänder bild- eller videomaterial till Tjänsten, ansvarar Användaren för att han har alla upphovs- och andra rätter till det material han sänder.

3.5 Användaren förbinder sig till att han i Tjänsten eller via den inte sänder, förmedlar eller lagrar material, som strider mot god sed eller lag samt till att han inte uppeggar andra till sådan verksamhet. Användaren förbinder sig också till att i Tjänsten eller via den inte sända, förmedla eller lagra material som är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan immaterialrätt, såvida han inte har uttryckligt lov till detta av rättsinnehavaren.

3.6 Användaren tar emot Tjänsten och använder den på eget ansvar och svarar för anskaffningen av den utrustning, de kommunikationer och den mjukvara som är nödvändiga för att använda tjänsten, för att de är i funktionsskick och är vederbörligt skyddade.

3.7 Tjänsteleverantören är inte skyldig att utföra översättningar.

3.8 Efter att ha fått information om kommande ändringar kan var och en som registrerat sig hos Tjänsten säga upp avtalet om användning av Tjänsten så att det upphör innan ändringen träder i kraft. Uppsägningen ska göras per brev eller e-post.

4. TJÄNSTELEVERATÖRENS RÄTTIGHETER OCH ANSVAR

4.1 Tjänsteleverantören erbjuder Tjänstens användare ett internetbaserat hjälpmedel, uppbyggt för att juridiskt grunda ett företag, vilket i princip kan användas 24 timmar om dygnet. Tjänsteleverantören har dock rätt att tillfälligt ta Tjänsten eller en del av den ur bruk på grund av underhåll, installation, ändringsarbete, den allmänna ordningen och säkerheten, för stor belastning på systemet eller annan motsvarande orsak.

4.2 Tjänsteleverantören har rätt att lägga till, ändra och avlägsna delar av Tjänsten samt ändra Tjänstens avgiftsfria delar till avgiftsbelagda eller avsluta upprätthållandet av Tjänsten delvis eller helt. Tjänsteleverantören strävar till att, då det bara skäligen är möjligt, på förhand via Tjänsten eller på annat lämpligt befunnet sätt meddela Användaren om ändringar som är väsentliga ur Användarens synpunkt och om avbrott. Ändringar träder i kraft genast då de har utförts.

4.3 Tjänsteleverantören ger inga direkta eller indirekta garantier för Tjänstens funktion eller egenskaper och garanterar inte att Tjänsten fungerar utan driftsavbrott och felfritt. Tjänsteleverantören ansvarar inte för skador, som orsakas av att de inmatade uppgifterna inte når mottagaren eller att frambefordrad uppgift avviker en aning från den inmatade uppgiften. Tjänsteleverantörens ansvar för fel eller dröjsmål som inträffat i förmedlingen av uppgifter begränsar sig till priset för den avgift för användningsrätten som användaren av tjänsten betalat. Om uppgift som ska förmedlas på grund av störning som uppträder i postens eller e-postens funktion inte anländer till mottagaren, svarar Tjänsteleverantören inte för den skada som eventuellt uppstår av detta.

4.4 Tjänsteleverantören ansvarar inte för innehållet i de uppgifter som förmedlas via Tjänsten eller dess riktighet med undantag av det informationsinnehåll Tjänsteleverantören själv producerar. Tjänsteleverantören ansvarar sålunda bl.a. inte för Användaruppgifternas riktighet, de uppgifter Användarna lämnat i Tjänsten eller felfrihet, riktighet eller laglighet.

4.5 Tjänsteleverantören är inte part i de tjänster som beställts via Tjänsten såvida inte annat nämns i samband med beställningen.

4.6 Tjänsteleverantören svarar inte för några skador eller andra men som felaktiga eller otillräckliga Användaruppgifter eller av användaren inmatade uppgifter eventuellt orsakar Användaren eller tredje parter.

4.7 Tjänsteleverantören är inte i någon situation ersättningsskyldig för direkta eller indirekta skador, som på något sätt ansluter sig till Tjänsten eller användningen av den, information eller meddelanden, som står till buds via Tjänsten. Tjänsteleverantören svarar inte heller för skador som orsakas Användare eller tredje parter av användning av Tjänsten eller i den förekommande funktionsstörningar, tekniska fel, skadlig mjukvara, länkar eller avbrott.

4.8 Tjänsteleverantören har rätt att från Tjänsten avlägsna material, vars inmatning i Tjänsten har förbjudits av Tjänsteleverantören eller som enligt Tjänsteleverantörens åsikt strider mot lag eller god sed, är opassande, felaktigt eller menligt eller skadligt för Tjänsteleverantören, Användaren eller tredje part.

4.9 Tjänsteleverantören har rätt att från Tjänsten avlägsna Användare som handlat i strid med dessa användningsvillkor eller andra regler och anvisningar som gäller Tjänsten eller brutit mot lag eller god sed och hindra hans åtkomst som användare av Tjänsten.

4.10 tjänsten är skyddad med upphovsrätt enligt finsk lagstiftning. Tjänsten kan innehålla material som är skyddat med upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan immaterialrätt. Användaren har inte utan uttryckligt skriftligt lov av Tjänsteleverantören eller annan rättsinnehavare rätt att sprida, publicera, kopiera, göra tillgängligt för allmänheten eller på annat sätt kommersiellt utnyttja skyddat material, såvida inte annat följer av tvingande lagstiftning.

4.11 Tjänsteleverantören äger alla rättigheter till publicering av det material som Tjänsten innehåller med undantag av uppgifter som matats in av Användaren. Tjänsten utomstående användning eller publicering i kommersiellt eller annat syfte av material och meddelanden som förekommer i Tjänsten är förbjuden utan uttryckligt medgivande av Tjänsteleverantören.

4.12 Tjänsteleverantören ansvarar inte för, huruvida användaren har rättslig handlingsförmåga att utföra åtgärder i anslutning till grundandet av ett företag. Användaren godkänner att Tjänsteleverantören inte kan kontrollera Användaruppgifterna och inte ansvarar för riktigheten i någons Användaruppgifter eller för några skador som felaktiga eller otillräckliga Användaruppgifter eventuellt orsakar.

4.13 Tjänsteleverantören har rätt att korrekturläsa allt som registrerats i Tjänsten. Tjänsteleverantören har rätt, men inte skyldighet att rätta uppenbara sak-, skriv- och grammatikfel i de inmatade uppgifterna.

4.14 Tjänsteleverantören har rätt att bestämma en tid, en tid inom vilken de uppgifter Användaren matat in sparas i Tjänsten.

4.15 Tjänsteleverantören kan inte garantera Tjänstens realtidsenlighet och svarar inte för att de av Användaren inmatade uppgifter, som förmedlas via den är ajour. Tjänsteleverantören har rätt att ändra Tjänstens innehåll och uppbyggnad utan begränsningar.

4.16 Tjänsteleverantören har rätt att dra in Användningsrätten för sådana Användare, som har lämnat uppgifter som inte är pålitliga, sakliga eller Användaren har meddelats näringsförbud eller det av annan orsak är motiverat att misstänka att användaren i sin verksamhet inte kommer att iaktta Användningsvillkoren, lagar och förordningar eller god affärsmanna- eller handelssed.

4.17 Tjänsteleverantören ansvarar inte heller för skador som de som loggat in på Tjänsten eller tredje parter orsakas av användningen av Tjänsten eller i den förekommande tekniska fel, skadeprogram, skadliga länkar, virusprogram eller driftavbrott.

4.18 Tjänsteleverantören har rätt att besluta vilka valutor Tjänstens användare kan använda.

5. ÄNDRING AV AVTALET

5.1 Tjänsteleverantören har rätt att ensidigt ändra villkoren i avtalet genom att meddela Användaren om dem per e-post eller via Tjänsten. Ändringarna träder i kraft fjorton (14) dagar efter meddelandet. Användaren godkänner de ändringar som utförts i Avtalet genom att använda Tjänsten.

5.2 Efter att ha fått information om ändringarna kan Användaren per e-post eller via Tjänsten säga upp hela avtalet så att det upphör innan ändringen träder i kraft. Efter det att Avtalet upphört har Tjänsteleverantören rätt men inte skyldighet att förstöra alla de uppgifter Användaren lagrat i Tjänsten och de dokument som uppstått på grundval av dem.

6. AVTALETS GILTIGHETSPERIOD

6.1 Avtalet om att använda Tjänsten träder i kraft då Användaren sänt Tjänsteleverantören en ansökan jämte tillräckliga uppgifter för att få Användningsrätt, godkänner Användningsvillkoren och Tjänsteleverantören beviljar Användaren Användningsrätt till Tjänsten. Om Tjänsteleverantören inte beviljar Användningsrätt träder detta avtal inte till någon del i kraft.

6.2 Användningsrätten är i kraft tills vidare. Båda parterna kan säga upp Avtalet så att det upphör utan uppsägningstid per e-post eller via Tjänsten utan att motivera uppsägningen.

6.3 Parterna befrias från sina avtalsbaserade skyldigheter för den tid och i den omfattning, som avtalsförpliktelserna inte uppfylls på grund av oöverkomligt hinder. Som befrielsegrund betraktas sådan ovanlig och på saken inverkande händelse som inträffat efter det att avtalet ingåtts och hindrar fullföljandet av avtalet, som är oavhängig av avtalsparterna, och vars verkningar inte skäligen kan undvikas eller övervinnas. Sådan händelse är t.ex. krig, uppror, tvångsrekvisition eller beslag för allmänt behov, avbrott i energidistributionen, arbetskonflikt, eldsvåda, åskväder eller annat naturfenomen eller annan av Användaren eller Tjänsteleverantören oavhängig orsak, som har motsvarande verkningar och är ovanlig.

7. ÖVERFÖRING AV AVTALET

7.1 Tjänsteleverantören har rätt att överföra avtalet på tredje part, om överföringen ansluter sig till att Tjänsten eller en del av den säljs eller att Tjänstens producent eller förmedlare ändras.

7.2 Tjänsteleverantören har alltid rätt att överföra Avtalet på ett holding- eller dotterbolag inom samma koncern.

7.3 Användaren har inte rätt att överföra Användningsrätt och Användaren är särskilt medveten om att Användningsrätten är användarspecifik och att den inte får överlåtas åt tredje part.

8. TILLÄMPAD LAG OCH AVGÖRANDE AV TVISTER

8.1 Detta avtal tillämpas och tolkas i enlighet med finsk lag.

8.2 Man ska i första hand försöka avgöra tvister mellan Tjänsteleverantören och Användaren i godo genom förhandlingar. Om man inte kan nå förlikelse avgörs tvisten vid Helsingfors tingsrätt.

Detta avtal är i kraft 24 månader.