Lue käyttöehdot huolellisesti

KÄYTTÖEHDOT

1.KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN

1.1 Palvelun (jäljempänä "Palvelu") käyttö edellyttää rekisteröitymistä ja näiden käyttöehtojen (jäljempänä "Käyttöehdot") hyväksymistä. Perustayritys fi Oy:n (jäljempänä "Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän www.perustayritys.fi-verkkopalvelun käyttämiseen sovelletaan näitä Käyttöehtoja.

1.2 Palvelua saa käyttää, kun hyväksyy nämä käyttöehdot. Palvelu on suunnattu yritystä perustaville yrittäjille, yrityksille ja yhteisöille. Palvelua ei ole suunnattu kuluttajille, se ei ole kulutustavarakauppaa tai palvelua kuluttajille. Henkilö, joka käyttää palvelua oman tai jonkun muun yrityksen perustamiseen, ilmoittaa olevansa yrittäjä, elinkeinon- tai ammatinharjoittaja tai edustavansa olemassa olevaa tai perustettavaa yritystä tai yhteisöä.

1.3 Palvelun tarkoituksena on tuottaa yrityksen perustajan tai tämän valtuuttaman edustajan antamista tiedoista yrityksen perustamisessa, yritystoiminnan käynnistämisessä ja yritystoiminnassa myöhemmin tarvittavia dokumentteja. Palvelun tarkoituksena on luovuttaa yrityksen perustajan ja perustettavan yrityksen tietoja eteenpäin edellä mainituissa tarkoituksissa. Asiakkaan antamat tiedot välitetään vain rekisteri- ja veroviranomaisille sekä Palveluntuottajan sopimuskumppaneille.

1.4 Rekisteröityessään Palveluun käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin ja sitoutuu kaikessa Palvelun käytössä noudattamaan näitä Käyttöehtoja. Palveluntarjoaja ainoastaan välittää annettuja tietoja eikä ole osapuoli missään palvelun kautta tilatussa tai aktivoidussa palvelussa eikä syntyneessä sopimuksessa ellei Palveluntarjoaja palvelukohtaisesti muuta ilmoita.

1.5 Sen lisäksi, mitä näissä käyttöehdoissa on sanottu, Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palvelun käyttöön liittyviä Palveluntarjoajan tai sen sopimuskumppanin ohjeita. Kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot ovat luettavissa internetissä Palvelun yhteydessä. Sopimuskumppaneiden palvelujen käyttöehdot on saatavissa sopimuskumppaneilta.

1.6 Tiedot eivät välity eteenpäin ilman tietojen antajan hyväksyntää. Hyväksyntä tapahtuu palvelun sisällä. Tiedot on mahdollista tallettaa keskeneräisinä töinä myöhempää täyttöä varten. Vaillinaisesti annetut tiedot estävät tietojen välittämisen eteenpäin.

1.7 Palvelun käyttäminen on maksutonta ellei näistä Käyttöehdoista muuta johdu. Käyttäjä vastaa itse kaikista yrityksen perustamiseen muutoin liittyvistä ja Palvelun kautta tilaamiensa palveluiden ja tuotteiden maksuista. Tällaisia maksuja ovat mm. kaikki rekisteriviranomaisen kulloinkin vaatimat maksut, lupamaksut, perustamispääoma ja muut perustettavan yrityksen maksut, vakuutusmaksut ja pankkimaksut.

2.KÄYTTÖOIKEUS JA KÄYTTÄJÄTIEDOT

2.1 Rekisteröityessään Palveluun Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen sekä muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Palveluntarjoaja myöntää käyttöoikeuksia hakemusten perusteella. Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot (jäljempänä "Käyttäjätiedot"), joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä sekä valita salasanalla suojattu käyttäjäkohtainen tunnus ("Käyttäjätunnus") Palvelun käyttämistä varten. Väärien Käyttäjätietojen antaminen on rikos.

2.2 Käyttäjä saa palveluihin tämän sopimuksen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Käyttäjällä ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleen lähettää tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa.

2.3 Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli kaikkia Käyttäjätietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti tai Käyttäjä ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä. Mikäli Palveluntarjoaja ei Käyttöoikeutta myönnä, ei tämä Sopimus tule voimaan miltään osin.

2.4 Palveluun voi rekisteröityä Käyttäjäksi vain täysivaltainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö eli esimerkiksi yritys tai yhteisö. Käyttäjällä tulee olla kelpoisuus päättää ja sitoutua Palvelussa tehtäviin toimiin.

2.5 Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Käyttäjätietoja Palvelun ylläpidollisiin tarkoituksiin, Palvelusta tiedottamiseen, Palveluntarjoajan liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä tilasto- ja markkinatutkimukseen. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus käyttää Käyttäjätietoja suoramarkkinointiin, mikäli Käyttäjä on antanut tähän suostumuksensa. Käyttäjät rekisteröidään Palveluntarjoajan asiakasrekisteriin. Rekisteriä koskevat rekisteriselosteet on saatavilla Palvelun internetsivulla.

2.6 Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa Käyttäjän syöttämät tiedot Palvelussa oleville palveluntuottajille. Tiedot välitetään siten ja sellaisena kuin Käyttäjä on ne verkkopalveluun syöttänyt. Käyttäjän tekemät tilaus-, lisätieto- ja yhteydenottopyynnöt välitetään sellaisinaan valitun palvelun tuottajille. Kunkin palvelun tuottaja päättää itse mahdollisesta yhteydenotosta vastaajaan ja mahdollisesti syntyvän palvelusopimuksen ehdoista, sisällöstä ja vastaa näiden ehtojen esittämisestä. Välitettyjen tietojen oikeellisuudesta vastaa se, joka on ne palveluun syöttänyt.

2.7 Palvelu voi sisältää ilmaispalveluiden lisäksi myös maksullisia lisäpalveluita (jäljempänä "Maksullinen lisäpalvelu"). Kunkin palvelun maksullisuudesta ilmoitetaan erikseen kyseisen Palvelun yhteydessä. Maksullisten lisäpalveluiden käyttäminen edellyttää Palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista. Maksullisesta Palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä Palvelun käytön mukaan määräytyvä, aikaan sidottu taikka muulla tavoin määräytyvä maksu. Palveluntarjoaja voi muuttaa Palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä Palvelun sivuilla.

3.KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET JA VASTUU

3.1 Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikesta Käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Salasanan tai Käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä Palveluntarjoajalle. Käyttäjä vapautuu ilman Käyttäjän myötävaikutusta salasanallaan ja Käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, kun ilmoitus on vastaanotettu.

3.2 Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.

3.3 Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan näiden Käyttöehtojen, muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu niin ikään noudattamaan muualla Palvelussa asetettuja sääntöjä ja ohjeita. Palvelussa ei saa syöttää muita kuin oikeita ja todellisia tietoja. Käyttäjällä tulee olla oikeus tietojen antamiseen. Käyttäjä vastaa siitä, että tällä on valtuutus kaikilta niiltä tahoilta, joiden tietoja hän palveluun syöttää.

3.4 Palvelua ei saa käyttää ilman laillista oikeutta tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston tarjoamiseen, ilmoittamiseen tai muuhun levittämiseen, taikka tavalla, joka on haitallista tai loukkaavaa Palveluntarjoajalle, muille Palvelun käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Mikäli Käyttäjä toimittaa Palveluun kuva- tai videomateriaalia, Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin.

3.5 Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lainvastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta Palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa.

3.6 Käyttäjä vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan ja vastaa Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta.

3.7 Palveluntarjoaja ei ole velvollinen tekemään kielenkäännöksiä.

3.8 Saatuaan tiedon tulevista muutoksista jokainen Palveluun kirjautunut voi irtisanoa sopimuksen Palvelun käytöstä päättymään ennen muutoksen voimaantuloa. Irtisanominen on tehtävä kirjeitse tai sähköpostitse.

3.9 Käyttäjä vastaa yksin siitä, että hänen antamat tietonsa ovat Palvelussa ajan tasalla ja oikein. Käyttäjä sitoutuu tarkastamaan palvelun avulla tuotetuista asiakirjoista, että annetut tiedot ovat oikein ja riittävät. Jättäessään yritystä rekisteröitäväksi Käyttäjä sitoutuu tarkastamaan ja vastaa siitä, että tällä on kaikki rekisteriviranomaisen kulloinkin vaatimat asiakirjat ja liitteet rekisteröintihakemuksessaan.

3.10 Yrityksen perustaminen Palvelulla edellyttää valitussa pankissa asiointia. Kun Käyttäjä aktivoi tietojen lähetyksen eteenpäin, valitusta pankista ollaan Käyttäjään tai tämän edustajaan yhteydessä kahden pankkipäivän kuluessa. Palveluntarjoaja ei vastaa pankin tai muun Palvelussa valitun sopimuskumppanin tuottaman palvelun yhteydenotoista miltään osin. Mikäli yhteydenottoa ei mainitussa ajassa pankista tule, Käyttäjän vastaa itse yhteydenotosta Pankkiin. Palveluntarjoaja ei vastaa yhteydenoton viivästymisestä aiheutuneista vahingoista.

4.PALVELUNTARJOAJAN OIKEUDET JA VASTUU

4.1 Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun Käyttäjille internetpohjaisen yrityksen juridiseen perustamiseen rakennetun apuvälineen, joka on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

4.2 Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kun se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista Käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.

4.3 Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Koska Käyttäjällä on velvollisuus tarkistaa (§ 3.9) yrityksen rekisteröintihakemuksen tiedot ja tarvittavat asiakirjat ennen hakemuksen jättöä viranomaiselle, Palveluntarjoaja ei vastaa hakemuksen puutteista tai virheistä. Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että syötetyt tiedot eivät tavoita vastaanottajaa tai että perille toimitettu tieto poikkeaa syötetystä tiedosta. Palveluntarjoajan vastuu tietojen välittämisessä tapahtuneesta virheestä tai viivästymisestä rajoittuu palvelun käyttäjän maksaman käyttöoikeusmaksun hintaan. Mikäli välitettävä tieto jää postin tai sähköpostin toiminnassa ilmenevän häiriön vuoksi saapumatta vastaanottajalle, ei Palveluntarjoaja vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

4.4 Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun kautta välitettävän tiedon sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Palveluntarjoajan itse tuottamaa tietosisältöä. Palveluntarjoaja ei näin ollen vastaa mm. Käyttäjätietojen oikeellisuudesta, Käyttäjien Palvelussa ilmoittamista tiedoista tai niiden virheettömyydestä, oikeellisuudesta taikka laillisuudesta.

4.5 Palveluntarjoaja ei ole Palvelun kautta tilattujen palveluiden osapuoli ellei tilauksen yhteydessä toisin mainita. Käyttäjän tulee itse varmistua siitä, että Palvelun kautta tilatut palvelut vastaavat tilausta.

4.6 Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista tai muista haitallisuuksista, joita virheelliset tai riittämättömät Käyttäjätiedot tai Käyttäjän syöttämät tiedot mahdollisesti aiheuttavat Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.

4.7 Palveluntarjoaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla Palveluun tai sen käyttämiseen, tietoon tai ilmoituksiin, joita Palvelun välityksellä on saatavilla. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

4.8 Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa ilman vahingonkorvausvastuuta Palvelusta aineisto, jonka syöttämisen Palveluun Palveluntarjoaja on kieltänyt tai joka Palveluntarjoajan näkemyksen mukaan on lainvastainen tai hyvän tavan vastainen, sopimaton, virheellinen taikka haitallinen tai vahingollinen Palveluntarjoajalle, Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle.

4.9 Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa näiden Käyttöehtojen tai muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden vastaisesti toiminut taikka lakia tai hyviä tapoja rikkonut Käyttäjä Palvelusta ja estää hänen pääsynsä Palvelun käyttäjäksi.

4.10 Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Käyttäjällä ei ole ilman Palveluntarjoajan tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

4.11 Palveluntarjoaja omistaa kaikki oikeudet Palvelun sisältämän materiaalin julkaisemiseen pois lukien Käyttäjän syöttämät tiedot. Palvelussa esiintyvän aineiston ja ilmoitusten Palvelun ulkopuolinen käyttäminen tai julkaisu kaupallisessa tai muussa tarkoituksessa on kielletty ilman Palveluntarjoajan nimenomaista suostumusta.

4.12 Palveluntarjoaja ei vastaa siitä, onko Käyttäjä oikeustoimikelpoinen tekemään yrityksen perustamiseen liittyvät toimenpiteet. Käyttäjä hyväksyy, että Palveluntarjoaja ei pysty tarkistamaan Käyttäjätietoja eikä vastaa kenenkään Käyttäjätietojen oikeellisuudesta eikä mistään vahingoista, joita virheelliset tai riittämättömät Käyttäjätiedot mahdollisesti aiheuttavat.

4.13 Palveluntarjoajalla on oikeus oikolukea kaikki Palveluun kirjattu. Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta korjata syötetyissä tiedoissa olevat selvät asia-, kirjoitus- ja kielioppivirheet.

4.14 Palveluntarjoajalla on oikeus määrätä aika, jonka puitteissa Käyttäjän syöttämät tiedot säilyvät palvelussa.

4.15 Palveluntarjoaja ei voi taata Palvelun reaaliaikaisuutta eikä vastaa sen kautta välitettyjen Käyttäjän syöttämien tietojen ajantasaisuutta. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä ja rakennetta rajoituksetta.

4.16 Palveluntarjoajalla on oikeus perua Käyttöoikeus sellaisilta Käyttäjiltä, joiden antamat tiedot eivät ole luotettavia, asiallisia tai Käyttäjälle on määrätty liiketoimintakielto tai on muusta syystä perusteltua epäillä, että käyttäjä ei tule toiminnassaan noudattamaan Käyttöehtoja, lakeja ja asetuksia tai hyvää liikemies- tai kauppatapaa.

4.17 Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien teknisten vikojen, haittaohjelmien, haitallisten linkkien, virusohjelmien tai toimintakatkosten Palveluun kirjautuneille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

4.18 Palveluntarjoajalla on oikeus päättää, mitä valuuttoja Palvelun Käyttäjä voi käyttää.

5.SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

5.1 Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa Sopimuksen ehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Käyttäjä hyväksyy Sopimukseen tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua.

5.2 Saatuaan muutoksista tiedon Käyttäjä voi irtisanoa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä koko Sopimuksen päättymään ennen muutoksen voimaantuloa. Sopimuksen päätyttyä Palveluntarjoajalla on oikeus mutta ei velvollisuutta tuhota kaikki Palvelussa olevat Käyttäjän tallentamat tiedot ja niiden perustella syntyneet dokumentit.

6.SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

6.1 Palvelun käyttöoikeussopimus tulee voimaan Käyttäjän toimitettua Palveluntarjoajalle hakemus riittävine tietoineen Käyttöoikeuden saamiseksi, Käyttäjän hyväksyessä Käyttöehdot ja Palveluntarjoajan myöntäessä Käyttäjälle Käyttöoikeuden Palveluun.

6.2 Käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi. Molemmat sopijapuolet voivat irtisanoa Sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä perustelematta irtisanomista.

6.3 Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Käyttäjästä tai Palveluntarjoajasta riippumaton syy.

7.SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

7.1 Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Sopimus kolmannelle, mikäli siirtäminen liittyy siihen, että Palvelu tai sen osa myydään tai Palveluntuottaja tai Palvelun välittäjä muuttuu.

7.2 Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Sopimus aina saman konsernin omistus- tai tytäryhtiölle.

7.3 Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Käyttöoikeutta, ja Käyttäjä erityisesti tiedostaa, että Käyttöoikeus on käyttäjäkohtainen eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle.

8.SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

8.1 Tähän Sopimukseen sovelletaan ja sitä tulkitaan Suomen lain mukaisesti.

8.2 Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan riita Helsingin yleisissä oikeusistuimissa.